Publications

Learning to Fuse Monocular and Multi-view Cues for Multi-frame Depth Estimation in Dynamic Scenes

Rui Li, Dong Gong, Wei Yin, Hao Chen, Yu Zhu, Kaixuan Wang, Xiaozhi Chen, Jinqiu Sun, Yanning Zhang 

CVPR, 2023

[PDF]

Hierarchical Normalization for Robust Monocular Depth Estimation

Chi Zhang, Wei Yin, Zhibin Wang, Gang Yu, Bin Fu, Chunhua Shen 

NIPS, 2022

[PDF]

Towards Accurate Reconstruction of 3D Scene Shape from A Single Monocular Image

Wei Yin, Jianming Zhang, Oliver Wang, Simon Niklaus, Simon Chen, Yifan Liu, Chunhua Shen 

TPAMI, 2022

[PDF]

PointInst3D: Segmenting 3D Instances by Points

Tong He, Wei Yin*, Chunhua Shen, Anton van den Hengel 

ECCV, 2022

[PDF]

Improving Monocular Visual Odometry Using Learned Depth

Libo Sun*, Wei Yin*, Enze Xie, Zhengrong Li, Changming Sun, Chunhua Shen

Transactions on Robotics (TRO), 2022

[PDF]

Retrieval Augmented Classification for Long-Tail Visual Recognition

Alex Long, Wei Yin, Thalaiyasingam Ajanthan, Vu Nguyen, Pulak Purkait, Ravi Garg, Alan Blair, Chunhua Shen, Anton van den Hengel

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022

[PDF]

Virtual Normal: Enforcing Geometric Constraints for Accurate and Robust Depth Prediction

Wei Yin, Yifan Liu, Chunhua Shen

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2021

[PDF]

Learning to Recover 3D Scene Shape from a Single Image

Wei Yin, Jianming Zhang, Oliver Wang, Simon Niklaus, Long Mai, Simon Chen, Chunhua Shen

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021, Oral!

[PDF] [Code]

Generic Perceptual Loss for Modeling Structured Output Dependencies

Yifan Liu, Hao Chen, Yu Chen, Wei Yin, Chunhua Shen

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021

[PDF]

DiverseDepth: Affine-invariant Depth Prediction Using Diverse Data

Wei Yin, Xinlong Wang, Chunhua Shen, Yifan Liu, Zhi Tian, Songcen Xu, Changming Sun, Dou Renyin

Arxiv, 2020

[PDF] [Code]

Task-Aware Monocular Depth Estimation for 3D Object Detection

Xinlong Wang, Wei Yin, Tao Kong, Yuning Jiang, Lei Li, Chunhua Shen

Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020, Oral!

[PDF] [Code]

Enforcing geometric constraints of virtual normal for depth prediction

Wei Yin, Yifan Liu, Chunhua Shen, Youliang Yan

International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019

[PDF] [Code]